Reputational Weighted Consensus Protocol คืออะไร

Reputational Weighted Consensus Protocol

ในการแก้ไขข้อพิพาท กระบวนการตัดสินใจรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบประชาธิปไตยแบบหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงและระบบการโหวตแบบกระจายอำนาจได้ถูกนำมาใช้ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละกรณี ในขณะที่ระบบแรกอนุญาตให้ทุกคนมีเสียงโหวตเท่ากันระบบแบบหลังให้ความสำคัญกับผู้ที่มีทรัพยากรมากกว่า อย่างไรก็ตาม มันถือเป็นความท้าทายเมื่อเราพยายามให้ความสำคัญกับความยุติธรรมและความเป็นจริงที่ถูกต้องเพราะระบบทั้งสองนี้มีช่องโหว่เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลและความเป็นกลาง ท่ามกลางปัญหาเหล่านี้ Reputational Weighted Consensus Protocol ได้ถูกนำเสนอขึ้นมาเป็น Solution

ในกระบวนการยุติธรรม การตัดสินใจโดยผู้มีอำนาจเช่นตำรวจ ผู้บังคับใช้กฎหมายและผู้พิพากษามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง กระบวนการตัดสินใจนี้จะเปิดโอกาสให้ ผู้เกี่ยวข้องใช้วิจารณญาณในขอบเขตที่จำกัด อย่างไรก็ตาม ความละเอียดอ่อนของความสมดุลของกระบวนการตัดสินใจจะนำไปสู่การตัดสินใจที่เป็นนามธรรมและการล่วงละเมิดที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของความเสี่ยงของการผูกขาดและความไม่เป็นกลางในกระบวนการยุติธรรมเช่นการคัดเลือกตัวคณะลูกขุนรวมถึงการถอดถอนคณะลูกขุนที่เป็นกลาง

เพื่อแก้ปัญหาความท้าทายนี้ Social Bureau ได้คิดค้น Protocol ระบบการตัดสินใจที่เรียกว่า Reputational Weighted Consensus ขึ้นเพื่อเพิ่มความไว้วางใจและสร้างความยุติธรรมให้กับสมาชิกในสังคม ระบบนวัตกรรมนี้จะกระจายอำนาจการตัดสินใจโดยผู้ใช้ที่ได้รับการอนุญาตจะทำการออกเสียงผ่านคะแนนความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นคะแนนที่ถูกคำนวนจาก ข้อมูลการรีวิวในอดีต ความชำนาญ ความถูกต้องของข้อมูล คะแนนด้านจริยธรรม และเวลาและจำนวนความถี่ที่สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม โดยการพิจารณาจากแง่มุมที่หลากหลาย Reputational Weighted Consensus จะลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่เป็นกลางของผู้ออกเสียงและโปรแกรมบอทอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและความยุติธรรมให้กับระบบการตัดสินใจซึ่งระบบนี้จะมุ่งเน้นการหาข้อสรุปด้วยมุมมองด้านจริยธรรมแทนที่จะเป็นการตัดสินด้วยอำนาจเท่านั้น คะแนนที่ใช้ในการพิจารณานี้จะทำให้เกิดความน่าไว้วางใจ และกระบวนการออกเสียงที่โปร่งใสซึ่งช่วยรักษาความเป็นส่วนตัว และช่วยสร้างให้เกิดแรงจูงใจและผลลัพธ์ ด้วยการให้ความสำคัญกับจริยธรรม ระบบจะช่วยสนับสนุนให้เกิดความไว้วางใจ ความเห็นอกเห็นใจ และ สร้างบรรยากาศที่ดีในสังคม

ปัจจัยสำคัญที่นำมาคำนวนคะแนนของระบบ Reputational Weighted Consensus Protocol

คะแนนความน่าเชื่อถือ ถูกคำนวนจาก ข้อมูลรีวิวในอดีต ความชำนาญ ความถูกต้องของข้อมูล ประวัติด้านจริยธรรม ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรม และระยะเวลาของการมีส่วนร่วม

ผลกระทบจากคะแนนความน่าเชื่อถือ ผู้ใช้ที่ได้รับคะแนนความน่าเชื่อถือน้อยจะมีอิทธิพลต่อคำตัดสินน้อย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับคะแนนสูงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจได้มากกว่า

มาตรการการป้องกันโปรแกรมบอทแบบอัตโนมัติ คะแนนความน่าเชื่อถือจะทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันโปรแกรมบอทแบบอัตโนมัติซึ่งจะช่วยขัดขวางโปรแกรมบอทที่พยายามจะเข้ามามีอิทธิพลต่อผลการตัดสิน

มาตรการอันเข้มข้นนี้จะช่วยสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบ และช่วยป้องปรามอันตรายซึ่งจะช่วยให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในสังคม

คะแนนความถูกต้อง แสดงถึงความถูกต้องของผู้ใช้และความชำนาญในการมีส่วนร่วม ซึ่งคะแนนนี้จะมีบทบาทสำคัญในการคำนวนความน่าเชื่อถือของผู้ใช้บนระบบ

คะแนนจริยธรรม ช่วยส่งเสริมจริยธรรมของผู้ใช้และประเมินจากการพิจารณาจริยธรรมและพฤติกรรมที่แสดงถึงจริยธรรมของผู้ใช้บนระบบ

คะแนนความชำนาญ วัดความชำนาญ รวมถึงระยะเวลาและความถี่ของการมีส่วนร่วมซึ่งจะเป็นมาตรการป้องกันโปรแกรมบอทอัตโนมัติ

Social Bureau เชื่อว่าการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานเข้ามามีส่วนร่วมในระบบที่สนับสนุนการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีและการปฏิบัติตามมาตรฐานระดับโลกและการปฏิบัตตามมาตรการด้านจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ผู้ใช้จะได้รับโอกาสในการร่วมกันสร้างให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เป็นบวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการให้คะแนนด้านความน่าเชื่อถือจะช่วยจูงใจและส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นบวกซึ่งจะช่วยสร้างสังคมที่ดีที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถเติบโตและได้รับความยุติธรรม ในขณะที่ช่วยกันเสริมสร้างคุณค่าของความเคารพซึ่งกันและกันและความยุติธรรมในสังคม

สูตรคำนวนคะแนนความน่าเชื่อถือของ Reputational Weighted Consensus Protocol คะแนนความน่าเชื่อถือ = ((คะแนนความถูกต้อง + คะแนนจริยธรรม)/2) x คะแนนความชำนาญ