ทำความรู้จักกับฟีเจอร์ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Dispute Resolution)

Social Bureau ขอแนะนำ ฟีเจอร์  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Dispute Resolution) ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก หลักการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ถูกกำหนดโดยองค์กร World Intellectual Property Organization (WIPO) โดย WIPO ได้นิยามกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพาทไว้ว่า เป็น  กระบวนการที่คู่กรณีนำส่งข้อพิพาทไปยังผู้ไกล่เกลี่ยจำนวนหนึ่งคนขึ้นไป

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยปกติจะใช้เวลานานและจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก ซึ่งจะก่อให้เกิดภาระต่อคู่กรณี ความล่าช้าในการหาวันเพื่อรับฟังคำพิพากษา ระยะเวลาดำเนินการที่ยาวนาน และ กระบวนการขั้นตอนเอกสารที่ยุ่งยากจะทำให้กระกวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกิดความล่าช้าโดยไม่จำเป็น ความไม่มีประสิทธิภาพของกระบวนการนี้จะทำให้เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากร และทำให้คู่กรณีจะต้องเผชิญต่อความกังวลต่อผลคำตัดสินเป็นเวลานานจนไม่สามารถปฏิบัติภารกิจอื่นได้

Social Bureau ปฏิวัติกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยใช้ประโยชน์จากการพัฒนาความรู้องค์รวมของสังคมออนไลน์ กระบวนการที่สอดผสานกันจะช่วยทำให้ผู้ใช้ได้รับคำตัดสินจากกระบวนการไกล่เกลี่ยที่แจ่มชัดและมีประสิทธิภาพ ในการเริ่มต้นกระบวนการไกล่เกลี่ย คู่กรณีจะต้องนำส่งหลักฐานประกอบคำโต้แย้ง สมาชิกในสังคมที่สนใจในการเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยจะต้องวาง token JUTCX เพื่อเป็นคำมั่นสัญญาว่าจะตัดสินด้วยความยุติธรรมโดยอ้างอิงจากข้อมูลเป็นหลัก ผู้เข้าร่วมจะพิจารณาหลักฐานและร่วมกันออกเสียงเลือกผลการตัดสิน ซึ่งจะทำให้ได้ผลการตัดสินที่ยุติธรรมและได้รับการยอมรับ ผลการตัดสินจะถูกบันทึกอยู่บน blockchain เพื่อเป็นการรับประกันว่าข้อมูลจะสามารถเข้าถึงได้และสร้างเป็นมาตรฐานสำหรับกรณีพิพาธในภายหน้า ด้วยการใช้ประโยชน์จากการกระจายอำนาจและการเข้ามามีส่วนร่วมของสังคม Social Bureau จะสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับบริการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่สามารถเข้าถึง ไว้ใจได้และโปร่งใส

โดยการเข้าร่วมสังคมโซเชียลที่อยู่บนระบบ blockchain ของเรา คุณจะได้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมระดับโลกที่มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพอย่างยุติธรรม ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของเราก้าวข้ามข้อจำกัดขอบเขตของกฎหมายระหว่างประเทศและข้อจำกัดทางกายภาพด้านภูมิศาสตร์ ทำให้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคู่กรณีเป็นไปอย่างรวดเร็ว เริ่มใช้ประโยชน์จากพลังของเทคโนโลยี blockchain และ การตัดสินใจร่วมกันของสังคมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วโปร่งใสและยุติธรรมไปด้วยกัน