ทำความเข้าใจกับ Accuracy Rate

Accuracy Rate

ในบทความที่แล้วที่เราอธิบายเกี่ยวกับ Reputational Weighted Consensus Protocol เราได้เสนอตัวแปรที่ชื่อว่า Accuracy Rate ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการคำนวนความน่าเชื่อถือของผู้ใช้ ในบทความนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของ Accuracy Rate และวิธีการคำนวน Accuracy Rate เพื่อนำมาใช้ในแพลตฟอร์ม Social Bureau

Accuracy Rate คืออะไร

Accuracy Rate เป็นวิธีวัดผลความน่าเชื่อถือของผู้ใช้โดยดูจากประวัติความถูกต้องของการช่วยยืนยันข้อมูลในแพลตฟอร์ม คล้ายกับระบบการประเมินความเชื่อถือในงานวิชาการ เช่น กระบวนการตรวจทานบทความวิชาการ หรือ กระบวนการควบคุมคุณภาพ Accuracy Rate แสดงถึงความถูกต้องและความคงเส้นคงวาที่ผู้ใช้ช่วยให้ข้อมูลกับแพลตฟอร์ม

การคำนวน Accuracy Rate

การคำนวน Accuracy Rate รวมถึงวิธีการที่เป็นระบบในการประเมินความมีส่วนร่วมและความถูกต้องของการให้ข้อมูลโดยผู้ใช้งาน

 • ความมีส่วนร่วมและความยากของเนื้องาน: ในทุกๆงานที่ผู้ใช้เข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของวีดีโอ รูปภาพ หรือเอกสาร ผู้ใช้จะได้รับคะแนนที่ประเมินจากความยากของเนื้องาน ระบบคะแนนนี้จะแตกต่างกันไปตามความซับซ้อนและความสำคัญของตัวงาน 
 • คะแนนความถูกต้อง: เมื่อผู้ใช้งานได้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและผลลัพธ์ได้ถูกยืนยันโดยผู้ใช้งานอื่น ผู้ใช้งานจะได้รับ คะแนนความถูกต้อง (Accuracy Points) ที่เป็นสัดส่วนไปกับ คะแนนความยากของเนื้องาน (Difficulty Points) ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ
 • การถูกหักคะแนนจากความผิดพลาด (Mistake Points): ในทางกลับกันถ้าการตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้งานถูกตรวจสอบและถูกพิสูจน์ว่าผิดโดยผู้ใช้งานอื่น คะแนนความถูกต้องซึ่งมีค่าเท่ากับคะแนนความยากของเนื้องานจะถูกหักจากคะแนนทั้งหมด
 • สูตรคำนวนคะแนนความถูกต้อง: คะแนนความถูกต้องจะถูกคำนวนด้วยสูตรนี้
  • คะแนนความถูกต้อง = ((ผลบวกของคะแนนความยากของเนื้องาน – ผลบวกของคะแนนความผิดพลาด)/ผลบวกของคะแนนความยากของเนื้องาน) x 100 
  • สูตรนี้จะแสดงจำนวนเปอร์เซ็นต์ซึ่งแสดงความถูกต้องของการทำงานเปรียบเทียบกับคะแนนทั้งหมดที่ผู้ใช้งานมีโอกาสได้รับ

ตัวอย่าง

ดูอย่างการคำนวนคะแนนจากเหตุการณ์จริง:

 • ผู้ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของรูปภาพ 2 รูป (รูปภาพแต่ละรูปเท่ากับ 15 คะแนน) และเอกสาร 2 ฉบับ (เอกสารแต่ละฉบับเท่ากับ 10 คะแนน) คะแนนรวมจะเท่ากับ 50 คะแนน
 • ถ้าผู้ใช้ทำผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้องของรูปภาพ 1 รูป (ทำให้ถูกหัก 15 คะแนน) คะแนนความถูกต้อง (Accuracy Rate) ที่ผู้ใช้งานได้รับจะเท่ากับ
  • คะแนนความถูกต้อง=((50-15)x100/50)=70%

นัยสำคัญของคะแนนความถูกต้อง (Accuracy Rate)

การพยายามรักษาคะแนนความถูกต้องให้สูงจะมีความสำคัญต่อผู้ใช้งานในแพลตฟอร์ม Social Bureau เนื่องจากว่ามันจะสัมพันธ์ไปกับ ความน่าเชื่อถือและความคงเส้นคงวา คะแนนความถูกต้องที่สูงจะแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะช่วยตรวจสอบและเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแพลตฟอร์มของเรา ผู้ใช้งานที่มีคะแนนความน่าเชื่อถือที่สูงจะถูกมองว่าเป็น ผู้สนับสนุนที่ไว้ใจได้ซึ่งตรงกับเป้าหมายของ Social Bureau ที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจในการช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

บทสรุปส่งท้าย

คะแนนความถูกต้อง (Accuracy Rate) ทำหน้าที่เป็นตัวแปรในการประเมินค่าความน่าเชื่อถือของผู้ใช้งานในแพลตฟอร์มของเรา การทำความเข้าใจกับวิธีการคำนวนและนัยสำคัญผู้ใช้งานจะสามารถรักษาและพัฒนาคะแนนความน่าเชื่อถือให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือของเขาในแพลตฟอร์ม Social Bureau เราสนับสนุนให้ผู้ใช้งานเพิ่มความถูกต้องให้กับงานที่เขาทำ เพื่อเน้นย้ำถึงเป้าของเราในการสร้างแพลตฟอร์มที่ผู้ใช้งานแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสังคม

การนำคะแนนความน่าเชื่อถือ (Accuracy Rate) มาใช้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการปรับปรุงคุณภาพความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้คุณมั่นใจว่า ทุกการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและเติมคุณค่าให้กับแพลตฟอร์มของเรา